top of page

WAT IS KINDERCOACHING?

Hulpvraag

Coaching is een laagdrempelige, oplossingsgerichte vorm van begeleiding bij grote en kleine problemen. Bij kindercoaching wordt er gewerkt aan de hulpvraag van het kind. Vaak gaat het om klachten die het kind belemmeren in zijn dagelijkse doen. Denk aan:

 • angsten;

 • onzekerheden;

 • zichzelf wegcijferen;

 • bang zijn om fouten te maken;

 • niets durven zeggen of doen;

 • snel overprikkeld zijn;

 • slecht slapen;

 • piekeren;

 • enz.

 

Van klacht naar kracht

Een kindercoach helpt kinderen deze klachten zelf te verminderen. Niet door hen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen, maar door samen te onderzoeken welke talenten en krachten ze van nature in zich hebben. Hoe dat er in de praktijk uitziet, verschilt per coach.

Creatief, expressief, intuïtief

In Trezoria werk ik op een intuïtieve, verhalende manier: Trezoria is het decor, het kind is de held en ik ben de goede fee die de held bijstaat om de draken (klachten) te temmen en de schatten (krachten) in zijn of haar innerlijke trezoor te ontdekken. Ieder kind kiest zijn eigen weg. Ik reik sleutels aan die bij hem of haar passen. Deze zijn voornamelijk creatief en expressief. Denk aan:

 • tekenen;

 • schilderen;

 • boetseren;

 • wandelen;

 • acteren;

 • dansen;

 • spelen;

 • enz.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

 • Trezoria biedt individuele coaching aan kinderen van 4 tot 12 jaar, en groepsactiviteiten voor kinderen, gezinnen, scholen en de kinderopvang.

 • Trezoria is onderdeel van Studio Patchoeli, een onderneming van Patricia Pisters die in 2015 bij de Kamer van Koophandel in Roermond werd ingeschreven onder nummer 62998846.

 

2. Toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken en overeenkomsten van of met Patricia Pisters en alle daarmee samenhangende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 • Tijdens het kennismakingsgesprek met de ouder(s), leerkracht(en) of andere opdrachtgevers wordt er naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

3. Coaching overeenkomst

 • Voor kinderen onder 12 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van het kind.

 • De coaching overeenkomst wordt ondertekend door de gezaghebbende ouder(s) en Patricia Pisters. Daarmee wordt toestemming gegeven voor de begeleiding van het kind.

 • De opdrachtgevende ouder zorgt ervoor dat de andere ouder over de begeleiding wordt geïnformeerd, en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Patricia Pisters kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Patricia Pisters zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach mag worden verwacht.

 • Het kind staat centraal. Patricia Pisters werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind (beschreven in het Kinderrechtenverdrag).

 • Het coachingtraject start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s). In overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een kind- of oudersessie duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.

 • Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s) volgens de daarvoor geldende tarieven.

 • Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en de kindercoach.

 

5. Regels rond een afspraak voor kinderen

 • Tijdens de sessies zijn alleen het kind en de coach aanwezig.

 • Als de ouders of verzorgers tijdens de sessies in de praktijk willen blijven, kunnen zij plaatsnemen in de wachtruimte.

 • Als de ouders of verzorgers het pand verlaten dienen zij telefonisch bereikbaar te zijn.

 • Na een sessie kunnen de ouders of verzorgers kort worden geïnformeerd over het verloop van de sessie. Inhoudelijke informatie wordt niet gedeeld, tenzij het kind hiervoor toestemming heeft gegeven.

 • Ouders of verzorgers kunnen een tussentijds gesprek aanvragen. Hiervoor dient een aparte afspraak te worden ge-maakt.

 

6. Tarieven

 • Bij Trezoria gelden vaste tarieven. De actuele tarieven zijn na te lezen op de website of op te vragen bij Trezoria. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

 • Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

 • Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.

 • Bij afspraken op een andere locatie dan ... worden reiskosten in rekening gebracht. Deze bedragen €0,30 per kilometer vanaf de praktijklocatie tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt.

 

7. Betalingsvoorwaarden

 • De factuur wordt na de sessie verstuurd aan de ouder(s) met een betalingstermijn van 14 dagen.

 • Als er niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd.

 • Als er weer niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering is betaald, wordt er bij de tweede herinnering € 3,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 • Bij uitblijven van betaling is Trezoria gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsver-plichting is voldaan.

 

8. Verzetten of afzeggen van een afspraak

 • Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk via e-mail of telefoon.

 • Bij afzegging binnen 24 uur worden de kosten van de sessie in rekening gebracht. Dit geldt niet voor afzegging door overmacht (ziekte, noodgeval).

 

9. Vertrouwelijkheid

 • Trezoria verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er tijdens of in het kader van de coachingsessies wordt besproken, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

 • Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouders of verzorgers. Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in deze gesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind.

 • Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt er altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders of verzorgers. 

 

10. Meldcode

 • Trezoria is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.

 • Trezoria is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.

 

11. Aansprakelijkheid

 • Trezoria werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Een kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces en in zijn/haar eigen tempo.

 • Trezoria is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel die voortkomt uit de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Trezoria.

 • Vergoeding aan het kind en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Trezoria.

 • Als de hulpvraag buiten de expertise van de coach ligt, zal zij meedenken en zo nodig doorverwijzen naar een collega of een andere professional.

 

12. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij een klacht wordt de ouder(s) verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met Trezoria, zodat er een oplossing kan worden gezocht voor de situatie.

 • Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation, conform het Adiona/Wkkgz regelement, te beslechten. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening van de ouder(s).

Klachten en privacy

KLACHTEN EN PRIVACY

1. Klachtenregeling

 • Trezoria is aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona.

 • De bij Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat de ouders / verzorgers niet tevreden zijn. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

 • Stichting Adiona heeft afspraken met een extern bureau voor klachtenbehandeling. Als de bij Adiona aangesloten professional er met de ouders / verzorgers niet uitkomt kunnen zij hier samen een beroep op doen.

2. Privacyverklaring

 • Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Trezoria, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62998846.

 • Indien er op de website cookies worden gebruikt, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u de website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

 

3. Persoonsgegevens

 • De gegevens die u telefonisch, per email, via de website of anderszins deelt, worden door Trezoria enkel gebruikt om met u in contact te treden, met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening.

 • Als er een coaching overeenkomst tot stand komt, zal Trezoria meer persoonsgegevens nodig hebben dan alleen de contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de met u overeengekomen dienstverlening.

 • Als er geen coaching overeenkomst tot stand komt, worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

 • Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet met derden gedeeld, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

4. Beveiliging

 • Trezoria doet er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Trezoria gebruikt maken van een of meer verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit Trezoria alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn volgens de daaraan in de AVG gestelde eisen. 

 • Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 • Trezoria deelt geen gegevens met andere partijen zonder uw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

5. Bewaartermijnen

 • Trezoria bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Natuurlijk is Trezoria wel gebonden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Voor de Belastingdienst moeten uw factuurgegevens 7 jaar worden bewaard.

 • Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

6. Rechten betrokkene

 • Trezoria respecteert uw privacy en zal eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Dat houdt in dat u het recht heeft op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact opnemen via het contactformulier op de website, e-mail: pmpj.pisters@gmail.com of telefoon: 06-25220005.

bottom of page